วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559

คู่มือติวสอบ แนวข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค ทุกตำแหน่ง อัพเดทใหม่ล่าสุด

 

 

http://sheetkhosob.blogspot.com/2016/04/blog-post_29.html   

 

 

 

 

 

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค ทุกตำแหน่ง อัพเดทล่าสุด

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค 
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พศ 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม
- การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบภาษาไทย
ความสามารถด้านการสรุปเหตุผล_แนวข้อสอบ
- ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณตัวเลข_แนวข้อสอบ
- สรุป ข่าวเด่น สถานการปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก ประจำปี 2557
ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งที่สอบ
-  วิศวกร4 โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล คอมพิวเตอร์ 
สถาปนิก 
- นักวิทยาศาสตร์ 
- เศรษฐกร 
- นิติกร
- นักบริหารงานทั่วไป 
- ผู้ตรวจสอบ 
- นักวิเคราะห์ระบบงาน
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
- นักบัญชี 4 
- บุคคลากร 4 
- นักประชาสัมพันธ์ 4
- ช่างโยธา 3 
- ช่างไฟฟ้า 
- ช่างเครื่องกล
พนักงานการเงินและบัญชี 
- พนักงานพัสดุ
และตำแหน่งอื่นๆ

คู่มือแนวข้อสอบ มี 2 รูปแบบให้เลือก คือ
****1. ไฟล์ PDF  ราคา  399 บาท จัดส่งทุกวันถึงเที่ยงคืน (ได้รับภายใน 1-3 ชั่วโมงหลังแจ้งโอนเงิน)****

****2. ปรินท์
 
เป็นหนังสือ +MP3 พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค    ราคา  899 บาท (ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ได้รับภายใน 3 วัน)****

@@@จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ update ใหม่ล่าสุดของตำแหน่งที่กำลังเปิดสอบ@@@ 

รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย :
- แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
- รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย
- รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง
- รายละเอียดเอกสารแนวข้อสอบ จดลิขสิทธิ์ถูกต้อง  ******แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ*******
         
       
     

สนใจสอบถาม/ติดต่อสั่งซื้อ :
โทร       :  080 450 5746
Line ID  :  muktit
E-mail    : vijjadh@gmail.com

Facebook  :  https://www.facebook.com/Sheetkhosob/

แนวข้อสอบ 
พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค  พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม
1. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้คือใคร
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
ตอบ       ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
                มาตรา 4  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอำนาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
2. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบสิ่งใดต่อไปนี้
ก. ตรวจสอบสรรพสมุดของ กปภ.
ข. ตรวจสอบบัญชีของ กปภ.
ค. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของ กปภ.
ง. ถูกทั้ง ข้อ ก. ข. และ ค.
ตอบ       ง.  ถูกทั้ง ข้อ ก. ข. และ ค.
                มาตรา 43  ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบสรรพสมุด บัญชี และเอกสารหลักฐานของ กปภ. เพื่อการนี้ให้มีอำนาจสอบถามประธานกรรมการ  กรรมการ  ผู้ว่าการ  พนักงานและลูกจ้างของ กปภ.
3. ประธานกรรมการหรือกรรมการให้ดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. ดำรงตำแหน่งคราวละสองปี
ข. ดำรงตำแหน่งคราวละสามปี
ค. ดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี
ง. ดำรงตำแหน่งคราวละห้าปี
ตอบ       ข.  ดำรงตำแหน่งคราวละสามปี
                มาตรา 15  ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี  ในกรณีที่กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ  หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนหรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับ  วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว  เมื่อครบกำหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการขึ้นใหม่  ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่  ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้  แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
4. ผู้ว่าการมีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการของ กปภ. ให้เป็นไปตามกฎหมายตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของ กปภ.  ซึ่งผู้ว่าการต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใดในการบริหารกิจของของ กปภ.
ก. คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
ข. หัวหน้าคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
ค. กรรมการประปาส่วนภูมิภาค
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ตอบ       ก.  คณะกรรมการการประปาภูมิส่วนภูมิภาค
                มาตรา 22  ผู้ว่าการมีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการของ กปภ. ให้เป็นไปตามกฎหมายตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของ กปภ. และตามนโยบายและข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนดกับมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกตำแหน่ง  ผู้ว่าการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของ กปภ.
5. การประปาส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข. กระทรวงมหาดไทย
ค. กระทรวงกลาโหม
ง. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตอบ       ข.  กระทรวงมหาดไทย
6. พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522  ภูมิพลอดุยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่เท่าใด
ก. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522
ข. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522
ค. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522
ง. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522
ตอบ       ก.  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522
                พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522  ภูมิพลอดุยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522  เป็นปีที่ 34 ในรัชกาลปัจจุบัน


7. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ประธานกรรมให้ดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ค. คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา
ง. กปภ. มีหน้าที่ในการสำรวจ  วางแผน  และสร้างระบบการผลิตน้ำประปา
ตอบ       ค.  คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา
8. ข้อใดต่อไปนี้ต้องรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้
ก. ลงทุนเพื่อขยายโครงการเดิมหรือริเริ่มโครงการใหม่
ข. ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน
ค. กำหนดอัตราราคาจำหน่ายน้ำประปา
ง. ถูกทั้ง ข้อ ก. ข. และ ค.
ตอบ       ง.  ถูกทั้ง ข้อ ก. ข. และ ค.
                มาตรา 48  กปภ. ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดำเนินการ  ดังต่อไปนี้ได้
(1) ลงทุนเพื่อขยายโครงการเดิมหรือริเริ่มโครงการใหม่ซึ่งมีวงเงินเกินห้าล้านบาท
(2) กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินมีจำนวนเกินห้าล้านบาท
(3) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน
(4) จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์อันมีราคาเกินห้าล้านบาท
(5) จำหน่ายทรัพย์สินอันมีราคาเกินหนึ่งแสนบาทจากบัญชีเป็นสูญ
(6) กำหนดอัตราราคาจำหน่ายน้ำประปา
(7) ถือหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือร่วมกิจการกับบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์แก่การประกอบ  และส่งเสริมธุรกิจของ กปภ.
9. ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคคนปัจจุบันคือใคร
ก. นายฤทธิรงค์  จัยสิน
ข. นายวิเศษ  ชำนาญวงษ์
ค. นางรัตนา  กิจวรรณ
ง. นางศิริพร  เล็กอุดม
ตอบ       ข.  นายวิเศษ  ชำนาญวงษ์
10. อำนาจหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาคคือข้อใด
ก. สำรวจ วางแผน และสร้างระบบการผลิต การส่ง และการจำหน่ายน้ำประปา
ข. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้น้ำประปา
ค. ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ
                มาตรา 7  ให้ กปภ. มีอำนาจกระทำกิจการต่างๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตาม มาตรา ๕ และอำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(1) ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองหรือทรัพย์สินต่างๆ สร้าง ซื้อ จัดหา ขาย จำหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม รับจำนำ รับจำนอง แลกเปลี่ยน โอน รับโอน หรือดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งในและนอกราชอาณาจักร  ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(2) สำรวจ วางแผน และพัฒนาแหล่งน้ำดิบ ตลอดจนจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ
(3) สำรวจ วางแผน และสร้างระบบการผลิต การส่ง และการจำหน่ายน้ำประปา
(4) กำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา อัตราค่าบริการ ค่าเครื่องอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขในการชำระราคาและค่าตอบแทนดังกล่าว
(5) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้น้ำประปา  เพื่อประโยชน์ในการให้บริการสาธารณูปโภค
(6) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการใช้และบำรุงรักษาทรัพย์สินของ กปภ.
(7) กู้หรือยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร
(8) ให้กู้หรือให้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แก่การประกอบและส่งเสริมธุรกิจของ กปภ.
(9) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน
(10) ถือหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือร่วมกิจการกับบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์แก่การประกอบและส่งเสริมธุรกิจของ กปภ.
11. ในกรณีที่ กปภ. จะต้องเสนอเรื่องใดๆ ไปยังคณะรัฐมนตรี  จะต้องนำเรื่องไปเสนอต่อบุคคลใดก่อน
ก. คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. กรรมการประปาส่วนภูมิภาค
ง. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ตอบ       ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
                มาตรา 47  ในกรณีที่ กปภ. จะต้องเสนอเรื่องใดๆ ไปยังคณะรัฐมนตรีให้ กปภ. นำเรื่องเสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรี
12. คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคจะต้องทำรายงานปีละครั้ง  กล่าวถึงผลงานของ กปภ. ในปีที่ผ่านมา  โครงการและแผนงานที่จะจัดทำในอนาคตเพื่อเสนอต่อบุคคลใด
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. คณะรัฐมนตรี
ง. หัวหน้าคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
ตอบ       ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
                มาตรา 45  ให้คณะกรรมการทำรายงานปีละครั้งเสนอรัฐมนตรี  รายงานนี้ให้ กล่าวถึงผลงานของ กปภ. ในปีที่ล่วงมาแล้ว พร้อมทั้งคำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ  โครงการและแผนงานที่จะจัดทำในภายหน้าให้ กปภ. โฆษณารายงานประจำปีที่สิ้นไป  โดยแสดงงบดุล  บัญชีทำการและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีรับรองว่าถูกต้องแล้ว  รวมทั้งรายงานสรุปผลงานในปีที่ล่วงมา  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของ กปภ.
13. คณะกรรมการ  หมายความว่า
ก. คณะกรรมการฝ่ายการประปาส่วนภูมิภาค
ข. คณะกรรมการรัฐมนตรี
ค. คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
ง. คณะกรรมการควบคุมกิจการประปา
ตอบ       ค.  คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
                มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี้
 คณะกรรมการ  หมายความว่า  คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
 กรรมการ  หมายความว่า  กรรมการในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
 ผู้ว่าการ  หมายความว่า  ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
 พนักงาน  หมายความว่า  พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาครวมทั้งผู้ว่าการ
 ลูกจ้าง  หมายความว่า  ลูกจ้างของการประปาส่วนภูมิภาค
 รัฐมนตรี  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ
14. การประปาส่วนภูมิภาคต้องเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารใด
ก. ธนาคารแห่งประเทศไทย
ข. ธนาคารไทยพาณิชย์
ค. ธนาคารกรุงไทย
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

3. ข้อใดคือชื่อย่อของการประปาส่วนภูมิภาค
. กปภ.                                                                                 คกฟภ.
กปน.                                                                                 กนล.
ตอบ   ก. กปภ.     
4. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของการประปาส่วนภูมิภาค
ก. Metropoutan  Waterwork 
Authority
ข. Authority  Metropoutan 
Waterwork 
ค. Provincial Waterworks Authority
ง. Department of  Labour 
Protection and Welfare
ตอบ  
ค. 
Provincial Waterworks Authority
5. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของการประปาส่วนภูมิภาค
ก. ให้บริการงานประปา
อย่างมั่นคง ทั่วถึง สะอาด และเพียงพอ ด้วยมาตรฐานคุณภาพ และ บุคลากรมืออาชีพ
เพื่อสร้างความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ
ข. เป็นองค์กรชั้นนำระดับสากล
ที่ให้บริการน้ำประปาด้วยมาตรฐาน และบริการที่เป็นเลิศ
ค. เป็นองค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการที่ดี
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในระดับแนวหน้าสุด ของกลุ่มประเทศอาเซียน
ที่ให้บริการงานประปา
ง. ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ
ที่มุ่งให้บริการงานประปา อย่างสมดุล มั่นคงยั่งยืน                          และมีธรรมาภิบาล
ตอบ  ข. เป็นองค์กรชั้นนำระดับสากล
ที่ให้บริการน้ำประปาด้วยมาตรฐาน และบริการที่เป็นเลิศ

6. ข้อใดคือพันธกิจของการประปาส่วนภูมิภาค
ก. ประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปา
ข. สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิต
จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปา
ค. ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับธุรกิจประปา
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

  1. ข้อใด ไม่ใช่ค่านิยมของการประปาส่วนภูมิภาค
ก. การร่วมคิดร่วมทำ 
ข. ความประหยัด คุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม 
ค. ความเอื้ออาทรต่อลูกค้า 
ง. ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา
ตอบ   ง. ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

  1. ค่านิยมTransparency  คืออะไร
ก. ความเอื้ออาทรต่อลูกค้า                                              ค. ความถูกต้องโปร่งใส
ข. ความเชื่อถือศรัทธาต่อองค์กร                                   ง. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ตอบ    ค. ความถูกต้องโปร่งใส

  1. ค่านิยม   Participation      คืออะไร
ก. ความเอื้ออาทรต่อลูกค้า                                              ค. ความถูกต้องโปร่งใส
ข. การร่วมคิดร่วมทำ                                                       ง. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ตอบ   ข.การร่วมคิดร่วมทำ 

  1. ค่านิยม  Effciency  คืออะไร
ก. ความเอื้ออาทรต่อลูกค้า                                              ค. ความถูกต้องโปร่งใส
ข. การร่วมคิดร่วมทำ                                                       ง. ความประหยัด คุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม 

ตอบ   ง. ความประหยัด คุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม 

1. ข้อใด ไม่ใช่ พันธะกิจของการประปาส่วนภูมิภาค
ก. ประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปา
ข. สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปา
ค. ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับธุรกิจประปา
ง. เป็นองค์กรชั้นดีเพื่อปวงชน ที่ให้บริการน้ำประปาอย่างมีคุณภาพทั่วถึง และได้มาตรฐาน
ตอบ  ง. เป็นองค์กรชั้นดีเพื่อปวงชน ที่ให้บริการน้ำประปาอย่างมีคุณภาพทั่วถึง และได้มาตรฐาน

2.      การประปาส่วนภูมิภาคเขตใดที่ดูแลรับผิดชอบภาคใต้ตอนบน
ก. กปภ.ข. 4                                                                                      ค. กปภ.ข. 6
ข. กปภ.ข. 5                                                                                      ง. กปภ.ข. 9
ตอบ   กปภ.ข. 4      อยู่ที่  (สุราษฏร์ธานี)    กปภ.ข. 6  (ขอนแก่น)       
                กปภ.ข. 5  (สงขลา)      กปภ.ข. 9  (เชียงใหม่) 
3.      รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวของด้านเท่ากับ มีพื้นที่เท่ากับ ตารางหน่วย  จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวเท่ากับ 5y
.  125 ตารางหน่วย                                                              .  75 ตารางหน่วย
.  50 ตารางหน่วย                                                                 .  25 ตารางหน่วย
             ตอบ    .  125 ตารางหน่วย
             แนวคิด     รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่ ตารางหน่วย
    ความยาวด้าน =     หน่วย
                                y  =    เพิ่มเป็น  5 y  =  5 
  พื้นที่เท่ากับ (5 )2  =  25 × 5  =  125 ตารางหน่วย

4.      22       25       30       40       .....
.  45                      .  50                                   .  65                                   .  70
ตอบ     .  70
             แนวคิด     เป็นลำดับเชิงเดี่ยวแบบหารด้วยค่าเรียงลำดับ

22
25
30
40
70

110 ÷ 5
100 ÷ 4
90 ÷ 3
80 ÷ 2
70 ÷ 1
5.      เลขสองจำนวนเป็นอัตราส่วนต่อกัน 7 : 4 และมีผลต่างเท่ากับ 300  จงหาเลขจำนวนมาก
.  99                      .  93                                   .  90                                   .  70
             ตอบ    .  70
             แนวคิด     สมมุติจำนวนมาก               =  7X                     จำนวนน้อย          =  4X
                                  7X - 4X           =             30
                                3X          =             30
                                 X           =                         =             10
    จำนวนมาก     =     7X     =     7(10)       =             70
6.      9       30       69       132       .....
.  225                                   .  230                                .  235                                .  240
             ตอบ    .  225
             แนวคิด     เป็นลำดับเชิงเดี่ยวแบบเลขยกกำลังผสม

9
30
69
132
225

23 + 1
33 + 3
43 + 5
53 + 7
63 + 11
7.      รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่ 49 ตารางนิ้ว  ความยาวของเส้นรอบรูปของสี่เหลี่ยมนี้จะเป็นเท่าใด
.  14 นิ้ว                               .  24 นิ้ว                              .  28 นิ้ว                              .  49 นิ้ว
             ตอบ    .  28 นิ้ว
             แนวคิด     รูปสี่เหลี่ยมมีพื้นที่ 49 ตารางนิ้ว  จะมีความยาวของแต่ละด้านเท่ากับ
           =     7 นิ้ว
                                และความยาวของเส้นรอบรูปเท่ากับ   4 x 7   =     28 นิ้ว

8.      32       31       34       32       .....
.  35                     .  36                                   .  38                                   .  39
             ตอบ    .  36
             แนวคิด     เป็นลำดับเชิงเดี่ยวแบบบวกและลบสลับ
                                32           =             30 + 2
                                31           =             32 - 1
                                34           =             31 + 3
                                32           =             34 - 2
                                36           =             32 - 4
9.      1       2       4       7       .....
.  8                       .  9                                     .  11                                   .  21
             ตอบ    .  11
             แนวคิด
                                1        2      4       7      11

                       2-1=1, 4-2=2, 7-4=3, 11-7=4         สังเกตที่คำตอบจะมีค่าเรียงกัน
10.                  0       1       8       81       .....
.  100                               .  256                            .  1,008                             .  1,024
             ตอบ    .  1,024
             แนวคิด     เป็นลำดับเชิงเดี่ยวแบบเลขยกกำลัง

0
1
8
81
1024

(1 – 1)1
(2 – 1)2
(3 – 1)3
(4 – 1)4
(5 - 1)5


จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
31.    คนไม่นับถือศาสนาใด ๆ เลย  จะเป็นคนเถื่อน  สุดานับถือศาสนาอิสลาม  ฉะนั้น
.  สุดาไม่ใช่คอมมิวนิสต์                                                     .  สุดานิยมคอมมิวนิสต์
.  สุดาเป็นคนเถื่อน                                                              .  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
             ตอบ    .  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
             แนวคิด     จากสมมุติฐานที่ว่า    1.  คนไม่นับถือศาสนาใดๆ เลยจะเป็นคนเถื่อน
2.  สุดานับถือศาสนาอิสลาม
                   พิจารณาคำตอบแต่ละข้อ  สุดาไม่ใช่คอมมิวนิสต์ หรือสุดานิยมคอมมิวนิสต์ ไม่มีระบุในสมมุติฐานที่ว่าสุดาเป็นคนเถื่อนก็เป็นไปได้  ผู้ไม่นับถือศาสนาจึงเป็นคนเถื่อนและที่ว่าสุดาไม่ใช่คนเถื่อนก็ไม่ระบุในสมมุติฐานว่าผู้นับถือศาสนาจะไม่ใช่คนเถื่อน สรุปข้อนี้ต้องตอบข้อ ง.  คือสรุปแน่นอนไม่ได้

32.    วันนี้อากาศเย็นจัด  เพราะลมพัดแรง  แต่อากาศไม่เย็น  ฉะนั้น
.  อากาศอบอุ่น                                                                      .  อากาศร้อน
.  ลมพัดไม่แรง                                                                     .  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
             ตอบ    .  ลมไม่พัดแรง
             แนวคิด     จากสมมุติฐานที่ว่า    1.  วันนี้อากาศเย็นจัด
2.  เพราะลมพัดแรง
                   เมื่อสรุปว่าอากาศไม่เย็น  แสดงว่าลมพัดไม่แรงเป็นลักษณะสมเหตุสมผล  เป็นไปได้ที่โจทย์สรุปว่าอากาศไม่เย็น  แสดงว่าอากาศไม่อบอุ่นและไม่ร้อน (อากาศไม่ร้อนเพราะไม่มีในสมมุติฐาน  เมื่อลมพัดแรงอากาศก็ต้องเย็นจัด
33.    คนจีนในเมืองไทยหลายคนร่ำรวย  คนร่ำรวยเป็นคนใจบุญ  ฉะนั้น
.  คนร่ำรวยบางคนเป็นคนจีน                                           .  คนจีนบางคนใจบุญ
.  คนร่ำรวยบางคนใจบุญ                                                    .  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
             ตอบ    .  คนร่ำรวยบางคนเป็นคนจีน
             แนวคิด     จากสมมุติฐานที่ว่า    1.  คนจีนในเมืองไทยหลายคนร่ำรวย
2.  คนร่ำรวยเป็นคนใจบุญ
                   แสดงว่าคนจีนบางคนก็ไม่ร่ำรวย  ที่ว่าคนร่ำรวยเป็นคนใจบุญ  และยังมีคนร่ำรวยบางคนเป็นคนจีน  ฉะนั้น สรุปได้ว่าคนจีนที่ร่ำรวยบางคนเป็นคนจีน  ซึ่งตรงกับสมมุติฐานที่ว่าคนจีนในเมืองไทยหลายคนร่ำรวย  แต่ไม่ระบุว่าต้องเป็นคนใจบุญทุกคน
34.    ดำสูงกว่าแดง  แต่แดงสูงกว่าเขียว  ฉะนั้น
.  ดำสูงกว่าเขียน                                                                   .  แดงเตี้ยกว่าดำ
.  เขียวสูงกว่าดำ                                                                    .  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
             ตอบ    .  ดำสูงกว่าเขียน
             แนวคิด     จากสมมุติฐานที่ว่า    1.  ดำสูงกว่าแดง
2.  แต่แดงสูงกว่าเขียว
                   พิจารณาคำตอบ ในเมื่อดำสูงกว่าแดง แต่เขียวต่ำกว่าแดง เพราะแดงต่ำกว่าดำสรุปว่าดำสูงว่าเขียว ดำสูงกว่าแดงอยู่แล้วและแดงก็สูงกว่าเขียว แสดงว่าเขียวเตี้ยที่สุด      เตี้ยกว่าดำและแดง  และที่สรุปว่าแดงเตี้ยกว่าดำ  เขียวสูงกว่าดำก็ไม่ระบุในสมมุติฐานเช่นกัน  คำตอบสุดท้ายคือ  ดำสูงกว่าเขียวเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
35.    ถ้าวันนี้ฝนตกฉันจะไม่ไปดูหนัง  แต่ฝนไม่ตก  ฉะนั้น
.  ฉันจะอยู่บ้าน                                                                     .  ฉันจะไปดูหนัง
.  ฉันจะไม่ไปดูหนัง                                                            .  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
             ตอบ    .  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
             แนวคิด     จากสมมุติฐานที่ว่า    1.  วันนี้ฝนตกฉันจะไม่ไปดูหนัง
2.  แต่ฝนไม่ตก
                   พิจารณาเหตุผลแต่ละข้อ  ฉันจะอยู่บ้านในสมมุติฐานไม่ระบุว่า ฉันจะอยู่บ้านหรือฉันจะไม่อยู่บ้านถ้าฝนไม่ตก มีแต่บอกว่าถ้าฝนตกจะไม่ไปดูหนัง  แต่ไม่มีสมมุติฐานว่าถ้าฝนไม่ตกฉันจะไปดูหนังหรือฉันจะไม่ไปดูหนัง

คำสั่ง  ให้หาข้อความที่เหมาะสมสำหรับเขียนขึ้นต้น หรือต่อท้ายข้อความ โดยเลือกจากตัวเลือกที่กำหนดให้
36.    อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินทร  โดยมีแนวทางในการดำเนินงานให้อุทยานเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเผยแพร่ข้อมูลในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประวัติศาสตร์  และศิลปวัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  ตลอดจนเป็นสถานที่ ..........
.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงประวัติศาสตร์
.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม
.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและเรียนรู้ธรรมชาติ
.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและประวัติศาสตร์
             ตอบ    .  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงประวัติศาสตร์
             แนวคิด     สาระสำคัญของบทความนี้อยู่ตอนท้ายของบทความ  โดยจับประเด็นที่นโยบายของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรว่าต้องการให้อุทยานนี้เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและต้องการเผยแพร่ข้อมูลในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประวัติศาสตร์ฯ  ทั้งนี้ ก็เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมและเชิงประวัติศาสตร์
37.    การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยนั้น ประชาชนทั่วไปต้องตระหนักเห็นคุณค่าของระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  และให้มีความรักชาติ  มีความเคารพยึดมั่นใน ..........
.  รัฐธรรมนูญและกฎหมายบ้านเมือง
.  สถาบันพระมหากษัตริย์และศาสนา
.  สถาบันศาลและสถาบันการปกครอง
.  สถาบันชาติ ศาสน์ และพระมหากษัตริย์
             ตอบ    .  สถาบันชาติ ศาลน์ และพระมหากษัตริย์
             แนวคิด     สาระสำคัญของบทความนี้อยู่ตอนท้ายของบทความ  โดยตรวจสอบข้อความที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ  คือ  การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  จะพบจุดประเด็นสำคัญของบทความนี้ ประการ คือ 1. สถาบันชาติ 2. สถาบันศาสนา และ 3.สถาบันพระมหากษัตริย์
38.    ........ได้ถูกคนเข้าไปทำลายลงเป็นอันมากซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ขาดสมดุลในธรรมชาติ หากพวกเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์ไว้  ธรรมชาติส่วนนี้ก็จะไม่มีเหลือให้เห็นอีกต่อไป
.  สัตว์ป่าสงวน เช่น ช้าง แรด สัตว์ป่าหายาก
.  ต้นน้ำลำธารเป็นแหล่งกำเนิดแม่น้ำสายสำคัญ
.  ป่าไม้เป็นทรัพยากรอันสำคัญยิ่งของไทย
.  แหล่งแร่ธาตุในธรรมชาติทุกภาค
             ตอบ    .  ป่าไม้เป็นทรัพยากรอันสำคัญยิ่งของไทย
             แนวคิด     ประเด็นของบทความนี้จะอยู่ที่ตอนต้นของข้อความที่เน้นตรง ที่ว่า ทำให้ขาดความสมดุลในธรรมชาติ”  เมื่อรู้ว่าสมดุลในธรรมชาตินั้น คือ จะต้องมีป่าไม้นานาพันธุ์      แต่ปัจจุบันมีคนเข้าไปตัดไม้ทำลายป่าเพื่อหาที่ทำการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ  โดยหวังผลกำไรจากผลิตผลจากพืชเศรษฐกิจเท่านั้น
39.    .......... กำลังผันผวนเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาที่กำลังมีปัญหาในเรื่องของระบบการเงิน  การธนาคาร  การค้าและการชำระเงินตราสกุลดอลลาร์  ระบบนี้ได้ใช้กันในหมู่ประเทศโลกเสรีมาช้านานตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ เป็นต้นมา
.  เศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน
.  เศรษฐกิจของโลกเมื่อศตวรรษที่ผ่านมา
.  ภาวะเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาน้ำมันที่สูงขึ้น
.  ภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
             ตอบ    .  เศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน
แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ)
1 ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6 แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ
9 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
10 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
11 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
12 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

แนวข้อสอบนักบริการงานทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ)
1 ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6 แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9 ความรู้ในงานบริหารงานทั่วไป
10 แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
11 แนวข้อสอบนักบริหารงาน ชุด 1
12 แนวข้อสอบนักบริหารงาน ชุด 2

แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ)
1 ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6 แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
10 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
11 หลักการประชาสัมพันธ์
12 แนวข้อสอบความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์

นายช่างโยธา  การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ)
1 ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6 แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9 การบริหารงานก่อสร้าง
10 การประมาณราคาก่อสร้าง
11 ความรู้เกี่ยวกับระบบท่อประปา
13 ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและการเขียนแบบ
14 แนวข้อสอบช่างโยธา
15 แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น